sexta-feira, setembro 11, 2009

ECONOMÍA GALEGA 2010


No último lustro a economía galega medrou por riba da media española e europea practicamente todos os anos (agás 2005 que estivo 2 décimas por debaixo). Ese feito, unido ao dun menor crecemento da poboación, derivou nun acelerado proceso de converxencia en termos de PIB pc pasando este de representar en 2004 un 80,4% da media Española a un 85,8% en 2008. Os dados máis recentes indican tamén que, na actual recesión, a redución do PIB este ano vai ser menor que no conxunto Español.

Rompeuse nese período ademáis unha dinámica que viña sendo histórica pola cal a economía galega medraba menos en épocas de ciclo alcista e caía menos (ou medraba máis) en etapas de desacelaración. Sen entrar agora en vicisitudes técnicas, este fenómeno -na opinión de algúns economistas- tiña que ver co carácter anticíclico do sector agario, que en Galiza tiña máis peso que nas economías do noso contorno. Desaparecido, ou case, ese feito diferencial da economía galega compre saber agora como vai ser a súa evolución no futuro inmediato.

Na miña opinión, aínda sen un adecuado sustento analítico, hai aspectos que xogan a favor dunha xeira máis positiva que -polo menos- á media española. Entre eles o proceso de modernización industrial que se producíu nos últimos anos e un menor impacto da burbulla inmobiliaria.

Nembargantes tamén hai aspectos, particularmente un, que puideran ter un rol negativo. En concreto, atreveriame a dicir que o cambio de goberno lle vai resultar bastante difícil de dixerir á economía galega. A paralización de proxectos de envergadura e a conseguinte inestabilidade creada no sector eólico (e por extensión a outros sectores importantes) non pode ser positivo para a economía no curto prazo. Do mesmo xeito, a parálise na administración propia do cambio de xestores está creando un escenario pouco positivo para o entramado de servizos asociado (un claro exemplo é a consultoría, que é un dos sectores que máis emprego creou nos últimos anos). Non falamos de pequenas cousas senón que falamos de sectores con efectos directos importantes e, sobre todo, coa alteración das expectativas económicas, aspecto este último que en momentos de crise soe ser máis perxudicial.

Da política económica da Xunta nada podemos dicir porque aínda non a coñecemos.
Veremos que acontece nos vindeiros meses.
Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet